RG-Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesi yönetmeliği değiştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
RG-Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesi yönetmeliği değiştirildi
Abone ol
Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikten 'ipotek teminatlı menkul kıymet' tanımı çıkarılarak 'teminatlı menkul kıymet' tanımı eklendi.

Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikten "ipotek teminatlı menkul kıymet" tanımı çıkarılarak "teminatlı menkul kıymet" tanımı eklendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle yapılan düzenlemeyle bankaların risklerinin sınıflandırılmasına yönelik 6. maddede, tanım maddesine eklenen teminatlı menkul kıymetin, teminatlı menkul kıymetler sınıfına eklenebilmesi için, bu riskin sağlaması gereken koşullar da belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede şöyle denildi: "MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir."yyy) Teminatlı menkul kıymet: Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt düzenlemeler veya muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca teminatlı menkul kıymet olarak tanımlanan menkul kıymeti,""MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir."i) Teminatlı menkul kıymetler,""(9) Maruz kalınan riskin birinci fıkranın (i) bendinde atıf yapılan teminatlı menkul kıymetler sınıfına dahil edilebilmesi için, söz konusu riskin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir: "a) Varlık havuzunun;"1) Merkezi yönetim, merkez bankası, kamu kuruluşu ya da çok taraflı kalkınma bankalarından olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan veya,"2) İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya,"3) Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya,"4) Teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde on beşini geçmemek şartıyla yüzde elli ya da daha düşük risk ağırlığına tekabül eden bankalardan veya aracı kurumlardan olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan,"oluşması gerekir. Kurul, varlık havuzuna yukarıda sayılanlar dışında bir varlık eklemeye yetkilidir."b) Varlık havuzunun nominal değeri ile teminatlı menkul kıymetlerin nominal değeri arasındaki oranın, teminatlı menkul kıymetlere ilişkin Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt düzenlemelerde veya muadil yabancı ülke düzenlemelerinde belirlenen oranı sağlaması gerekir."c) Varlık havuzuna, (a) bendinde belirtilen varlıklara ilave olarak varlık havuzunu tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt düzenlemeler veya muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca teminatlı menkul kıymet ihracında ikame varlık olarak kabul edilen varlıklar ile risklerin korunmasını teminen sağlanan türev işlemler de eklenebilir."ç) Bu fıkrada aranan koşulların teminatlı menkul kıymetlerin ilk ihracı sırasında ve kalan vadesi boyunca sağlanması gerekir."d) Teminatlı menkul kıymete yatırım yapan bankanın, varlık havuzu ile teminatlı menkul kıymetlerin değerlerine, varlık havuzundaki dayanak varlıkların coğrafi dağılımlarına, türlerine, bakiyelerine, faiz ve kur risklerine, varlık havuzundaki dayanak varlıklar ile teminatlı menkul kıymetlerin vade yapılarına, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken varlık havuzundaki dayanak varlıkların yüzdesine ilişkin bilgileri en az altı ayda bir ihraççıdan temin etmesi gerekir."

Kaynak: SONDAKIKA.COM